مشتریان دیمــــــو

برخی از دوستانی که افتخار همکاری با آنان را داشته ایم به شرح زیر می باشند:

 

01 33 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 27 28 29 30 31 32 34 35